اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : افشین
نام خانوادگی : کریم خانی
سمت : معاون مدیریت دریایی
شماره تماس : 64592229
آدرس وب سایت : http://marine.gsi.ir